Iranian Premier League Stats: 2018-2019 Season
(C) IPLstats.com


11/29/2018 Att: 5000   HT: 0-0 Ref.: Mahdavi
Mashin Sazi TBZ 0 - 1 Perspolis TEH
  0 - 1 gShoja Khalil Zadeh (90+3)
Saeed Mohriy   yOmid Allishah
    yAhmad Nooroullahi
    yBozidar Radosevic
     
Riberio   Bayranvand
Ahl Shakheh   Hossaini
Zahedi   Khalil Zadeh
Zendeh Rooh   Allishah
Kanani Zadegan   Nooroullahi
Mohri   Rasan
Mousavi   Rabikhah
Khorram Alhossaini   Hemati
Babaei   Mensha
Khaleghifar   Out --> Alipour (82)
Out --> Ghaderi (89)   In <-- Asadi (82)
In <-- Behzadi Karimi (89)   In <-- Hossain Pour (56)
    Out --> Taherkhani (56)
Created on 12/3/2018


(C) IPLstats.com